Trang chủ Hiệp Hội Điều lệ
Điều lệ hội In

ĐIỀU LỆ HỘI

LUẬT HIỆP HỘI 1901

 

Điều 1

Điều lệ này  được thành lập bởi các thành viên sáng lập tuân thủ các quy định của  Luật Hiệp hội  Ngày 01 tháng 7 năm 1901 và các Nghị định của ngày 16 tháng tám 1901, với mục đích thành lập hội mang tên "Hội doanh nhân Việt Nam tại Pháp" (viết tắt ABVietFrance).

Điều 2

Hiệp hội này là một tổ chức xã hội nhằm mục đích thúc đẩy thương mại giữa nước Pháp, các nước bên ngoài nước Pháp, đặc biệt là các nước ở Châu Âu, và Việt Nam.

  1. Là một tổ chức xã hội hội tụ tất cả những cá nhân gốc Việt Nam và các cá nhân có những liên hệ chặt chẽ với Việt Nam, thường trú tại Pháp và ở ngoài nước Pháp, nhằm huy động mợi nguồn lực và khả năng đầu tư cho Việt Nam ;
  2. Tạo môi trường hợp tác và trao đổi thông tin giữa các công ty, những người quản lý, doanh nhân, và các hiệp hội tại Pháp, Châu Âu, và Việt Nam, qua đó thúc đẩy quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học, thương mại và công nghệ, nhằm góp phần cho việc phát triển kinh tế và xã hội giữa Việt Nam, Pháp, các nước bên ngoài Pháp, đặc biệt là các nước khác ở Châu Âu ;
  3. Tiến hành các hoạt động hợp tác và hỗ trợ các thành viên, tạo điều kiện thuận lợi giúp họ góp phần vào việc phát triển, ổn định và thành công của hoạt động đầu tư, phân phối, sản xuất và dịch vụ tại Việt Nam, Pháp, và các nước khác ở Châu Âu.

 

Với định hướng như trên, hội sẽ:

Tổ chức các sự kiện, hội thảo, các chuyến đi đến Việt Nam, Pháp và Châu Âu nhằm tạo điều kiện đầu tư, mở rộng cơ hội kinh doanh ;

Phổ biến thông tin về tài chính, kinh tế, thương mại, chính trị, xã hội ở Việt Nam, Pháp và các nước Châu Âu khác thông qua các ấn phẩm, các bài tiểu luận, hội thảo, hội nghị chuyên đề ;

Phát triển văn hóa và các mối quan hệ  hợp tác kinh tế thương mại với Việt Nam, Pháp và các nước Châu Âu khác:

  • Ở Pháp, với các cơ quan tổ chức, các công ty, đại sứ quán, và nói chung, với các hiệp hội nghề nghiệp giữa Pháp và Châu Á ;

 

  • Bên ngoài nước Pháp, với chính quyền và các doanh nghiệp Việt Nam, các hiệp hội của người Việt Nam ở nước ngoài tại Việt Nam, đại sứ quán và phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam và châu Âu.

Điều 3

Trụ sở chính

Trụ sở chính được đặt ở :

Số 14 Đại lộ Exelmans

Paris 75016

và có thể được thay đổi  theo quyết định của ban điều hành.

 

Điều 4

Hiệp hội được thành lập và hoạt động trong một thời gian không giới hạn, trừ khi có quyết định giải thể bởi hội đồng thành viên (hội viên).

 

Điều 5

Hiệp hội bao gồm:

Thành viên (hội viên) danh dự;

Thành viên (hội viên) sáng lập;

Thành viên (hội viên) đóng phí;

Thành viên (hội viên) không đóng phí, nếu quy chế nội bộ phê chuẩn.

Điều 6

Hình thức gia nhập

Để tham gia hiệp hội cần phải được đỡ đầu bởi một hoặc nhiều thành viên của hiệp hội. Việc hợp thức hóa sự gia nhập của hội viên sẽ diễn ra tại mỗi cuộc họp (hồ sơ xin gia nhập bao gồm sơ yếu lý lịch với ảnh dán kèm, giấy xác nhận đỡ đầu bởi một hoặc nhiều thành viên của hiệp hội).

 

Điều 7

Thành viên (hội viên)

Thành viên danh dự là những đối tượng có công xuất sắc trong hiệp hội hoặc hỗ trợ một cách đặc biệt sự nghiệp mà hiệp hội bảo vệ. Họ có thể tham dự các cuộc họp của Ban Chấp Hành với vai trò tư vấn. Họ được miễn đóng hội phí ;

Thành viên liên kết là những người, hoạt động với tư cách cá nhân hoặc với tư cách pháp nhân đại diện cho một hiệp hội, một doanh nghiệp, một đơn vị, chính quyền, một tập thể hoặc một cộng đồng ;  muốn hỗ trợ hiệp hội bằng cách đóng góp lệ phí hàng năm nhiều hơn số tiền lệ phí cơ bản của các hội viên. Họ có thể tham dự các cuộc họp của Ban Chấp Hành với vai trò tư vấn ;

Hội viên là các thành viên đã cam kết đóng góp lệ phí cơ bản hàng năm của hội viên ;

Lệ phí cơ bản của các hội viên được cố định hàng năm bởi Ban Chấp Hành và được thông bảo cho các hội viên tại đại hội thành viên.

Thành viên không đóng phí được xác định bởi quy chế nội bộ.

 

 

Điều 8

Sự bãi nhiệm

Tư cách thành viên (hội viên) bị mất đi khi :

Thành viên từ chức ;

Thành viên từ trần ;

Việc xóa tên được tuyên bố bởi Ban Chấp Hành cho việc không đóng góp lệ phí hoặc một lý do nghiêm trọng, người có liên quan được thông báo qua thư hoặc email để đưa ra sự giải thích.

 

 

Điều 9

Nguồn vốn của hiệp hội bao gồm :

Số tiền đóng góp lệ phí ;

Tài trợ của các tổ chức ;

Doanh thu từ việc bán sách, báo liên quan đến các mục tiêu của hiệp hội, được xuất bản, sản xuất hoặc phân phối bởi hiệp hội ;

Doanh thu từ việc thu tiền phí tham gia các sự kiện liên quan đến các mục tiêu của hiệp hội ;

Đóng góp từ các cá nhân hoặc doanh nghiệp

 

 

Điều 10

Hội Đồng Quản Trị

Hiệp hội được điều hành bởi một Hội Đồng từ 3 đến 9 thành viên được bầu chọn ba năm một lần. 1/3 các thành viên này được bầu lại mỗi năm.

Lần thứ nhất trong cuộc bầu lại, các thành viên ra khỏi hội đồng được chỉ định dựa trên cơ sở tự nguyện hoặc rút thăm.

Lần thứ hai, các thành viên ra khỏi hội đồng được chỉ định dựa trên cơ sở tự nguyện hoặc rút thăm – trừ các thành viên mới vào hội đồng ở lần thay đổi thứ nhất.

Trong trường hợp từ chức hoặc bị bãi nhiệm, các vị trí khuyết này được bổ sung vào dịp tổ chức đại hội được tiến hành sau khi có sự từ chức hoặc bãi nhiệm.

Các thủ tục bỏ phiếu được xác định theo quy chế nội bộ.

 

 

Hội Đồng Quản Trị lựa chọn trong các thành viên của Hội Đồng, trong một cuộc bỏ phiếu kín, một Ban Chấp Hành bao gồm :

Một chủ tịch ;

Một thư ký ;

Một thủ quĩ

Một người phụ trách đối ngoại

 

Ban Chấp Hành có thể chỉ định các trợ lý, và một ban tổ chức sự kiện phụ trách một nhiệm vụ khi cần.

 

Điều 11

Cuộc họp của Ban Chấp Hành

Ban Chấp Hành họp ít nhất một lần trong vòng ba tháng, theo triệu tập của chủ tịch hoặc theo yêu cầu của một phần tư các thành viên.

Các quyết định được đưa ra theo đa số phiếu, trong trường hợp cân bằng, lá phiếu của chủ tịch sẽ quyết định.

Tất cả thành viên của Ban Chấp Hành không tham dự ba phiên họp liên tục dù với bất cứ lý do gì có thể bị coi như từ chức.

 

Điều 12

Đại hội thường niên

Các hội viên đóng lệ phí đầy đủ có quyền bỏ phiếu ở đại hội. Đại hội thường niên sẽ được tổ chức một lần mỗi năm.

Ít nhất mười lăm ngày trước ngày diễn ra đại hội thường niên, các thành viên của hiệp hội sẽ được triệu tập bởi thư ký một cách kỹ càng.

Chương trình làm việc được thông báo trong thư triệu tập.

Chủ tịch chủ trì và dẫn dắt tình hình của hiệp hội với sự trợ giúp của các thành viên

Thủ quĩ phải báo cáo về việc quản lý của mình và đệ trình bản tổng kết tài chính để hội phê duyệt.

Có trách nhiệm, nếu cần thiết, sau khi kết thúc chương trình nghị sự, thay, bỏ phiếu kín, các thành viên rời khỏi hội đồng.

Đại hội thường niên chỉ giải quyết những vấn đề được đưa ra trong chương trìng nghị sự, trừ khi có nhũng sự kiện quan trọng xảy ra từ khi phát thư triệu tập cần được giải quyết.

 

Điều 13

Quy chế nội bộ

Ban Chấp Hành có thể tự thiết lập một quy chế nội bộ. Quy chế này áp dụng trong hiệp hội sẽ bổ sung cho các điều khoản hiện tại.

Quy định này sẽ được chấp thuận nếu được thông qua trong đại hội thường niên.

 

 

Điều 14

Các hình thức thể chế

Tất cả các quyền được giao cho chủ tịch của Ban Chấp Hành để hoàn thành các thủ tục kê khai và công bố thông tin theo yêu cầu của luật có hiệu lực.

 

Attachments:
Download this file (Statut_tieng phap_logo.pdf)Statut[Statut de l'association]109 Kb
Download this file (Statut_tieng Viet_Logo.pdf)Statut_tieng Viet_Logo.pdf[ ]115 Kb