Cơ cấu tổ chức In
Ban Chấp Hành Hiệp Hội có 9 thành viên :
- Ông NGUYỄN Hải Nam                  : Chủ Tịch
- Ông ĐẶNG Quốc Toản                  : Tỗng Thư Ký
- Bà NGÔ-ROCABOY Thiên Nga        : Phó Chủ Tịch & Trưởng Đại diện ABVietFrance tại Việt Nam
- Ba DUSSOL PERRAN Anoa             : Dai dien ABVietFrance tai TP Ba Ria Vung Tau, Viet Nam
- Ông NGUYỄN Hữu Hùng                : Ủy Viên
- Ông NGUYỄN Minh Tuấn                : Ủy Viên, Phụ Trách Đối ngoại
- Bà VŨ Thị Thu Hằng                      : Ủy Viên
- Chị VŨ Lê Thùy Dương                   : Thủ quỷ, Trưởng Đoàn Thanh Niên
- Ông ĐINH Quang Ninh                  : Ủy Viên, Phụ trách CNTT

Ảnh thành viên HĐQT

Đại diện ABVietFrance tại Việt Nam :

- Bà NGÔ-ROCABOY Thiên-Nga - Trưởng Đại Diện ABVietFrance tại Việt Nam, Hà Nội

- Bà PHƯƠNG Thi Hồng Hà - Hà Nội

- Ông TRẦN Bá Phước - Thành Phố Hồ Chí Minh

- Ông TRẦN Anh Tuấn - Hải Phòng

- Bà DUSSOL PERRAN Anoa - Long Hải, Bà Rịa Vũng Tầu

Đại Diện ABVietFrance tại Pháp :

- Ông NGUYỄN Đình An - La Riche (Centre)

- Ông TRẦN Việt Hùng - Mulhouse (Alsace)

- Ông LÊ Đức Anh - Strasbourg (Alsace)

- Chị TRẦN Như Mai - Villeurbanne (Rhône Alpes)

- Ong NGUYEN François - Reims (Champagne Ardenne)

- Ông NGUYỄN Georges - Marseille (PACA)

- Bà NGUYỄN Hương Marie Jeanne - Marseille (PACA)